Start

Återvinning

Vi erbjuder de mest optimala återvinningslösningarna i Hälsingland. ​På vårt mellanlager i Alfta lagrar vissa av våra kunder material för att optimera transporten vidare till mottagaren. När det gäller återvinning kan vi även hjälpa till att upprätta avfallsplaner och statistikunderlag.

HALI erbjuder återvinningslösningar för wellpapp, plast och brännbart. Våra insamlings rundor besöker samtliga orter i hela Hälsingland, varje vecka!

Containrar

Vi har containrar för just ditt behov och ett utbyggt system för bottentömmande container som passar glesbygd och tätort.

HALI säcken

HALI säcken finns i flera olika storlekar och är mycket praktiskt vid renovering eller att transportera ut singel eller jord till ert hus.

Varför materialåtervinna?

Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Mer konsumtion resulterar tyvärr mer i avfall. Med tanke på att våra naturresurser på jorden är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin med återvinning, att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

Återvinning minskar energiuttaget

Den sannolikt viktigaste miljöfrågan vi står inför är klimatförändringarna. De flesta av oss är väl överens om att vi måste minska på klimatgaserna, leva energisnålare och spara på jordens resurser. Att materialåtervinna är ett viktigt steg. Man bidrar till att minska energiåtgången i tillverkningsindustrin när man använder återvunnet material och man sparar resurser genom att inte lika mycket jungfruligt material behövs. Materialåtervinning bidrar också till att det farliga i avfallet tas omhand på rätt och säkert sätt.

På vår hemsida kan du läsa mer om  återvinning  och där hittar du även information om våra övriga tjänster www.hali.se.